שיפוצי קיץ

תקציר: הרשות המקומית/הבעלות היא האחראית על התשתיות והמתקנים במוסד החינוכי. עליה לבדוק את מצבם הפיסי של המבנים והמתקנים (מתקני משחק, מתקני ספורט, בדיקות חשמל ועוד) בתחום שיפוטה. העדיפות העליונה לשימוש בתקציב "שיפוצי קיץ" המועבר ממשרד החינוך היא תיקון ליקויי בטיחות. יש להקצות תקציב עבור פעולות הרשות לתיקון ליקויי בטיחות וטיפול במפגעים לקראת היערכות לפתיחת שנת הלימודים.

מטרה: הכנת התשתית של בתי הספר, בעדיפות לטיפול במפגעים וליקויי בטיחות, לקראת פתיחת שנת הלימודים.

תיאור הפעילות: הקצאת משאב כספי לטיפול במפגעים וליקויים בתוך המוסד החינוכי במסגרת שיפוצים, והכנת המבנה, החצרות והתשתיות לקראת פתיחת שנת הלימודים.

משאבים ותנאים נדרשים:

תהליך התכנון והביצוע של הרשות/הבעלות יכלול את השלבים הבאים:

  1. ביצוע מבדק וסקר בטיחות: כדי לקבוע את מצב הבטיחות, על הרשות לבצע מבדקי בטיחות באמצעות "עורכי מבדקי בטיחות מוסדות חינוך" מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מחודש מאי, כדי לאתר ולמפות את המפגעים ולבנות תמונת מצב בטיחותית של המוסד החינוכי.
  2. בניית תוכנית עבודה לטיפול ותיקון ליקויים ומפגעים: בעקבות "מבדק הבטיחות/סקר הבטיחות" יש לבנות תוכנית עבודה לתיקון ליקויים, המגובה במשאבים, ולקבוע סדרי עדיפות לטיפול ולתיקון הליקויים וביצע שיפוצים ואחזקה בהתאם לממצאי הבדיקות והסקר.
  3. ביצוע תיקון ועבודות בשטח: לאחר קביעת סדרי עדיפות לטיפול והקצאת המשאבים, יבוצעו העבודות בשטח בהתאם לתוכנית ולסדרי העדיפות שנקבעו ברשות/בעלות.

עלויות: יש להקצות לטובת מענה זה את התקציב שהקצה המשרד לטובת שיפוצי קיץ בשנת הלימודים הקודמת – לכל הפחות ובהתאם לשיקול הדעת של הרשות.

איש קשר רלוונטי במשרד: רותם זהבי, מנהל אגף בטיחות סביבתית במוסדות חינוך, טל': 050-6282703, דוא"ל: rotemza@education.gov.il

מאפיינים

שלב חינוך יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
אוכלוסיית יעד מוסד
ייחוד אחר
סל תשתיות בית ספריות
סוג מענה מענה באמצעות הרשות/הבעלות
מענה מחויב במסגרת הצהרות מנהל לא
האם ניתן לרכוש בתקציב הקבוע? כן, (שובר)
תאריך עדכון אחרון: 06/02/2023
| כמות צפיות: 130
| מזהה קטלוג: 30820